In april starten de eerste proeven met sneltesten in de cultuursector. Bezoek aan musea, concerten en voorstellingen is dan op beperkte schaal weer mogelijk, wanneer van tevoren een sneltest wordt afgenomen. Dat heeft de Taskforce Culturele en Creatieve Sector dinsdagavond gemeld.

De huidige ‘routekaart’ van het kabinet biedt te weinig perspectief, vindt de Taskforce, een samenwerkingsverband van culturele instellingen. Zolang besmettingsniveaus het uitgangspunt blijven, zit de cultuursector potdicht. De Taskforce Culturele en Creatieve Sector vindt het realistischer dat de druk op de gezondheidszorg of de vaccinatiegraad als leidraad voor heropening worden genomen.
Ook gaat de huidige routekaart bij culturele instellingen, met uitzondering van ‘doorstroomlocaties’ zoals musea, nog steeds uit van ontmoedigend kleine absolute aantallen bezoekers, zelfs bij lage risiconiveaus. De Taskforce pleit ervoor de bezoekcapaciteit voor deze locaties te normeren op vierkante meters per gebouw en per zaal. Zo’n dubbelslot, met alle veiligheidsmaatregelen die deze cultuurlocaties in acht nemen, garandeert veilig bezoek en geleidelijke toename van bezoekcapaciteit per risiconiveau.

Sneltesten
Er wordt nu een alternatief verkend: heropening met behulp van sneltesten. In samenwerking met de ministeries van OCW en VWS en de Stichting Open Nederland worden op dit moment op kleine schaal concerten, voorstellingen en andere culturele activiteiten voorbereid, die bedoeld zijn om lessen te leren uit het gebruik van sneltesten in de culturele sector. Deze pilots zijn geen onderdeel van de eerder georganiseerde testevenementen in het kader van het Fieldlab Evenementen. De pilots beproeven de testlogistiek en zijn bedoeld om het maatschappelijk leven met behulp van sneltesten weer op gang te brengen.
De proeven zijn verspreid over het hele land en altijd in de buurt van speciaal hierop toegeruste snelteststraten. Voor de maand april zal in overleg met de Rijksoverheid, veiligheidsregio’s en lokale bestuurders een kalender gemaakt worden waarin de planning van pilots bij podia, musea en erfgoedlocaties is opgenomen. Er wordt een wetsvoorstel voorbereid om testbewijzen op grotere schaal in te kunnen zetten.
Zolang openstelling via de routekaart niet kan, kunnen sneltesten een belangrijk instrument zijn om het maatschappelijke leven op gang te brengen. De cultuursector staat klaar om bij te dragen aan de testlogistiek en kan niet wachten om op deze wijze alvast veilig bezoekers te ontvangen en het werk van kunstenaars en artiesten te tonen.
 
De Taskforce Culturele en Creatieve Sector wordt gevormd door Kunsten ’92, Creatieve Coalitie, Federatie Creatieve Industrie, Federatie Cultuur, VVTP Vereniging Vrije Theater Producenten, Erfgoedplatform, NAPA Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie, VVEM Vereniging van Evenementenmakers, ENCORE Alliantie van de Creatieve Industrie, NVPI Branchevereniging van de entertainmentindustrie, Platform ACCT Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst, Federatie Auteursrechtbelangen, De Zaak Nu en alle leden van deze organisaties.

Bron: persbericht Kunsten ‘92

Foto: Heerenveense Courant