Het li­chaam kan te maken krijgen met drei­ging, ge­weld of ex­treme ver­an­de­ringen – en niet al­leen in oor­logs­tijd. Hoe vinden we in zo’n si­tu­atie hou­vast?

De hand die zocht in de leegte is een the­ma­tisch pro­gramma met pre­sen­ta­ties van he­den­daagse kunst­werken, per­for­mance en pu­bliek ge­sprek.