Ter­wijl we onze ge­schie­denis pro­beren vast te leggen in ver­halen en stand­beelden, worden deze door de tijd in­ge­haald. En zo zijn de waar­heden van gis­teren de leu­gens van morgen, wor­stelen sa­men­le­vingen met hun ge­schie­denis en raken eens ver­eerde helden ge­can­celd, ter­wijl ver­guisde fi­guren worden ver­lost.

In de voor­ma­lige mu­ni­tie­op­slag van het his­to­ri­sche fort doemen be­vreem­dende en ver­wrongen beelden op, van Maarten Lu­ther, Jezus en Maria, ko­ningin Wil­hel­mina, Pi­casso en an­dere his­to­ri­sche fi­guren. Het zijn sculp­turen van sty­ro­foam en po­ly­ure­thaan van de hand van kun­ste­naar Fol­kert de Jong, in de the­a­trale ten­toon­stel­ling “De held, de schurk en de waar­heid – Can­celen of ver­lossen?”. De ten­toon­stel­ling stelt vragen als: Wat is ge­schie­denis? Wie schrijft deze? Wat als ze an­ders was ge­schreven? Door te spelen met waar­heid raakt Fol­kert de Jong aan the­ma’s als mo­ra­li­teit, ko­lo­ni­a­lisme, ka­pi­ta­lisme, eco­logie en fe­mi­nisme. Via the­a­trale en­sce­ne­ring, be­lich­ting en au­dio­ver­halen worden de sculp­turen tot leven ge­bracht en openen ze wegen naar al­ter­na­tieve ge­schie­de­nissen.

De keuze van de kun­ste­naar om sty­rofoa en po­ly­ure­thaan te ge­bruiken, een niet-af­breek­baar che­misch ma­te­riaal, roept eco­lo­gi­sche vragen op. Wat is de ethiek van de ma­teriële blij­vend­heid van de beelden? Welke te­gen­stel­lingen tussen cre­atie en ver­nie­ti­ging brengen ze aan het licht?

De ten­toon­stel­ling mar­keert het begin van een lan­gere sa­men­wer­king tussen Fol­kert de Jong en Kunstfort Vijfhuizen. Daarin zal de kun­ste­naar het fort in­zetten als in­spi­ra­tie­bron voor nieuwe ver­halen, stra­tegieën en ma­te­ri­a­li­teiten binnen zijn ar­tis­tieke prak­tijk.

De feestelijke opening van de tentoonstelling vindt plaats op zaterdag 20 april van 13.00 tot 16.00 uur. Wees welkom!

“De Held, de Schurk en de Waarheid” is een initiatief van Johan Idema en is mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, Fonds 21, BNG Cultuurfonds, Stichting SEC, Zabawas, Cultuurfonds Noord-Holland, Stichting Stokroos, De Gijselaar-Hintzenfonds en Stichting Gifted Art.

Met dank aan The Ekard Collection, EY Nederland, Galerie Fons Welters Amsterdam en Gallery Sofie Van de Velde Antwerpen.

In samenwerking met Brandwacht en Meijer.