Ode aan het textielverleden van Ieper

Doorheen de geschie­denis van Ieper speelt textiel een belang­rijke rol. In de middel­eeuwen was de stad, naast Brugge en Gent, één van de grootste steden binnen het graafschap Vlaanderen en bij uitbrei­ding Noordwest Europa. Dat aanzien had de stad te danken aan het laken, een warme vervilte wollen stof, die in Ieper werd geprodu­ceerd en verhan­deld.

Het tentoon­stel­lings­pro­ject brengt een ode aan dit textiel­ver­leden. Dit via een actuele en artistiek relevante blik van hedendaagse kunste­naars en ontwer­pers. Het project illustreert dat textiel­kunst een waardige plek kan opeisen als hedendaagse kunstdis­ci­pline, ver weg van een ambach­te­lijke en gender­spe­ci­fieke invulling. De titel ontleent de expo aan een werk van Manon Clement.

De tentoon­stel­ling wordt samenge­steld door curatoren Carina Diepens en Diana Franssen, zij doen dit aan de hand van drie thema’s: textiel als materie, textiel als beelddrager en textiel als perfor­ma­tieve kracht.

Beeld: Yper museum