Kracht van Kronieken. Het oudste geschiedenisboek van Gelderland komt thuis van 21 augustus 2021 t/m 14 november 2021. In 2017 kocht Kasteel Huis Bergh een uitzonderlijk handschrift met een imposante verzameling geïllustreerde kronieken, of geschiedverhalen. Elke afzonderlijke kroniek is voorzien van een gekleurde tekening. Een ervan laat het wapen zien dat Willem II van den Bergh sinds 1442 voerde. Het lijkt er dus op dat het boek al vroeg na zijn ontstaan, kort vóór 1460, in diens handen was. Misschien was hij zelfs de opdrachtgever. Met de aankoop keert het boek weer terug naar huis, zo zou je kunnen zeggen. Het handschrift staat centraal in de tentoonstelling ‘Kracht van kronieken, het oudste geschiedenisboek van Gelderland komt thuis’. Er worden ook 15de-eeuwse documenten uit het rijke archief van Huis Bergh getoond. De kronieken geven de bestaande machtsverhoudingen en politieke standpunten van die tijd weer. Het boek opent met de geschiedenis van diegenen aan wie de meeste invloed werd toegekend: de pausen. Daarna volgen de kronieken van enkele bisdommen Keulen, Luik, Münster en Utrecht. Het Berghse handschrift bevat bovendien verschillende regionale kronieken, namelijk van Gelre, Holland, Brabant, Mark en Kleef. De kronieken die in het handschrift zijn opgenomen overschrijden de grenzen van het huidige Nederland. Zo bevat het handschrift een kroniek van het bisdom Munster en een kroniek van Kleef. Er zijn daarnaast prachtige kunstwerken te zien uit het Nederrijngebied zoals de Rijnlandse historiebijbel uit de Staatsbibliotheek Berlijn en beelden van makers uit Kleef. De Cronijck van Gelre neemt de meest prominente plaats in. Dit is tevens de oudst bekende kroniek van het hertogdom Gelre, en dus bijzonder. Hier wordt een begin gemaakt met de geschiedschrijving van Gelre, voorloper van de huidige provincie Gelderland. Willem II, bijgenaamd ‘de Rijke’, heer van Bergh, onderhield nauwe contacten met de heren in de buurt, maar ook met de grotere spelers op het politieke toneel, zoals de hertog van Gelre. In 1424 werd Willem raadsheer van de hertog. De Duitse keizer verhief zijn zoon Oswald van den Bergh in 1486 zelfs tot Rijksgraaf.