Met dankEconogy1_​ALIENVillage heeft kun­ste­naar Sah­jan Kooner een mul­ti­ver­sum gecre­ëerd dat idee­ën en pro­ces­sen rond­om migra­tie omvat. De ten­toon­stel­ling is opge­bouwd als een com­plexe omge­vings­in­stal­la­tie met ver­ha­len, migran­ten, mate­ri­a­len, hui­zen, bio­lo­gie­ën, tech­no­lo­gie­ën, myco­lo­gie­ën en toe­kom­sten. Met behulp van de taal van sci­en­ce­fic­ti­on, van film tot video­ga­mes, roept de kun­ste­naar niet alleen een beklem­mend gevoel op, maar cre­ëert die ook een fan­ta­sie­rij­ke, meer­vou­di­ge rea­li­teit die wordt gede­fi­ni­eerd door hoop en liefde.

De kun­ste­naar put uit per­soon­lij­ke erva­rin­gen: van fami­lie­re­la­ties tot vriend­schap­pen en de her­komst van gemeen­schap­pen die ver­hui­zen en aan­ko­men. De instal­la­tie ver­beeldt het land van hun voor­ou­ders in Pun­jab als een noma­di­sche com­mons. Bezoe­kers maken ken­nis met de dor­pe­lin­gen daar en met de eco­no­mi­sche en mili­euk­rach­ten waar­aan ze onder­he­vig zijn. Zones zijn afge­ba­kend met meta­len bin­nen­wan­den die de bezoe­kers van de ten­toon­stel­ling door een met elkaar ver­we­ven tijd­lijn van gebeur­te­nis­sen leiden.

Er zijn vele paden, hel­den, anti­hel­den en mede­wer­kers in dit mul­ti­ver­sum dat is gecre­ëerd in samen­wer­king met een heel dorp van kun­ste­naars, kin­de­ren, fami­lie­le­den en een gemeen­schap in Noord-India.

De bezoe­ker van de ten­toon­stel­ling wordt een alien die het mul­ti­ver­sum ver­kent, een per­so­na­ge dat ont­snapt naar nieu­we werel­den. Naar­ma­te de tech­no­lo­gie zich ont­wik­kelt, wordt sci­en­ce­fic­ti­on wer­ke­lijk­heid. Sci­en­ce­fic­ti­on gaat in de kern over ont­snap­pen. Het is een ide­a­le manier om de hui­di­ge rea­li­teit te ver­ken­nen, zoals migra­tie en men­sen die op zoek zijn naar een beter, eer­lij­ker leven.

Beeld: © Michiel Decleene