0 – ALGEMEEN
1. Toepasselijkheid

1.1
Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Museumtijdschrift en op iedere overeenkomst tussen Museumtijdschrift en haar klanten. De voorwaarden zijn te vinden op www.museumtijdschrift.nl en worden klanten tevens op verzoek kosteloos toegezonden. Eventueel door de klant gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.

1.2
Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn, behoudens het bepaalde in artikel 1.3, slechts van toepassing indien dat schriftelijk is overeengekomen. Wanneer een afwijking als bedoeld in de eerste zin van dit artikel is overeengekomen, geldt deze afwijking, behoudens artikel 1.3, slechts voor de betreffende overeenkomst of bestelling.

1.3
Deze algemene voorwaarden kunnen door een enkele mededeling van Museumtijdschrift aan de klant worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na deze mededeling zijn de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing vanaf de dag van de mededeling op alle nieuwe tussen partijen te sluiten overeenkomsten en op alle tussen partijen geldende en nog lopende overeenkomsten, voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de mededeling.

1.4
Op bepaalde tussen Museumtijdschrift en de klant gesloten overeenkomsten zijn, in aanvulling op de voorwaarden opgenomen in dit Algemeen Deel (A) ook de hieronder in deel B en C opgenomen bepalingen van toepassing. Indien de delen B en/of C van toepassing zijn (wanneer het een abonnement en/of een webshopovereenkomst betreft) en de inhoud ervan strijdig is met de bepalingen opgenomen in het Algemeen Deel, prevaleert/prevaleren deel B en/of C.

A – ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

2. Bestellingen en totstandkoming van overeenkomsten

2.1
De aanvaarding van een opdracht, order of bestelling (hierna: “bestelling”) door Museumtijdschrift geschiedt schriftelijk of doordat Museumtijdschrift met uitvoering van een bestelling begint. Door de klant aan Museumtijdschrift verstrekte bestellingen zijn onherroepelijk in die zin, dat een overeenkomst tot stand komt door de enkele aanvaarding door Museumtijdschrift van deze bestelling.

2.2
Museumtijdschrift heeft het recht een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren. Ook na aanvaarding van een bestelling als bedoeld in artikel 2.1 is Museumtijdschrift gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren, in welk geval Museumtijdschrift niet is gehouden tot meer dan de restitutie van het eventueel door de klant al vooruitbetaalde.

2.3
Wijzigingen in een bestelling moeten door de klant tijdig en schriftelijk aan Museumtijdschrift worden doorgegeven en zijn slechts van kracht, als zij door Museumtijdschrift uitdrukkelijk worden aanvaard.

3. Uitvoering van overeenkomsten

3.1
Door Museumtijdschrift opgegeven levertijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient Museumtijdschrift schriftelijk in gebreke te worden gesteld alvorens zij in verzuim
komt.

3.2
De klant verleent hierbij toestemming aan Museumtijdschrift om, indien Museumtijdschrift dit nodig of wenselijk acht, bestellingen geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren.

3.3
Voor zover een met een klant gesloten overeenkomst betrekking heeft op de levering van boeken, geldt dat partijen gehouden zijn tot naleving van de Wet op de Vaste Boekenprijs en de daarbij behorende algemene maatregel van bestuur. De klant garandeert jegens Museumtijdschrift dat zij genoemde regelgeving zal nakomen en vrijwaart Museumtijdschrift van enige vordering van enige partij ter zake.

4. Betaling en facturering

4.1
Betalingen moeten door de klant worden gedaan binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Museumtijdschrift aan te wijzen rekening en zullen geschieden zonder korting, inhouding, opschorting of verrekening. Facturen kunnen worden verzonden vanaf de dag dat de klant een bestelling plaatst of vanaf de dag waarop Museumtijdschrift met de uitvoering van een bestelling begint.

4.2
Alle prijzen van Museumtijdschrift zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW. Alle heffingen en belastingen opgelegd of geheven ter zake de door Museumtijdschrift geleverde goederen en diensten komen ten laste van de klant. Alle veranderingen van factoren die op de prijs van Museumtijdschrift van invloed zijn, kan Museumtijdschrift doorberekenen aan de klant.

4.3
Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de klant in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van Museumtijdschrift op de klant, uit welke hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar.

4.4
Indien de klant enige betalingstermijn overschrijdt, is Museumtijdschrift gerechtigd, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, aan de klant een vertragingsrente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke rente (wanneer het een natuurlijk persoon betreft die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, te weten een ‘consument’) dan wel de wettelijke handelsrente (wanneer de klant geen consument is).

4.5
Daarnaast is Museumtijdschrift gerechtigd om, indien zij de klant heeft gewezen op de te late betaling en hem een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze termijn alle door haar gemaakte incassokosten voor rekening van de klant te brengen. De hoogte van deze buitengerechtelijke incassokosten is afhankelijk van de aard van de klant. Voor consumenten geldt dat de klant aan Museumtijdschrift het bedrag is verschuldigd dat volgt uit de in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten opgenomen staffel. Wanneer de klant geen consument is dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% van het door de klant aan Museumtijdschrift verschuldigde, tenzij zij kan aantonen dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn, in welk geval de klant de werkelijk gemaakte kosten is verschuldigd aan Museumtijdschrift.

4.6
Museumtijdschrift is steeds gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de klant te verlangen dat deze het verschuldigde vooruitbetaalt of deugdelijke zekerheid stelt.
4.7
Door Museumtijdschrift verzonden facturen zijn niet bindend, in die zin dat indien in facturen bij vergissing onjuiste bedragen worden vermeld, Museumtijdschrift het recht heeft om correctiefacturen na te zenden.

4.8
Ongeacht een andersluidende verklaring worden betalingen door de klant geacht te zijn gedaan op schulden in de volgorde: rente, incassokosten, verschuldigde hoofdsommen (de oudere voor de jongere), onverminderd artikel 6.2.

4.9
Museumtijdschrift behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Een prijsverhoging vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst geeft consumenten gedurende 1 maand na schriftelijke mededeling daarvan door BW/MTS het recht om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen, bij gebreke waarvan de consument geacht wordt de prijs te hebben aanvaard.

5. Levering en risico

5.1
Goederen worden door Museumtijdschrift geleverd door deze via haar logistieke dienstverlener te zenden aan het door de klant aan Museumtijdschrift opgegeven adres. De eventuele kosten voor verzending zijn voor rekening van de klant, tenzij anders met de klant overeengekomen.

5.2
De door Museumtijdschrift aan de klant geleverde of ter beschikking gestelde goederen en diensten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan de klant voor diens rekening en risico.

5.3
De klant kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen door Museumtijdschrift aan hem is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij Museumtijdschrift niet binnen 14 dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Ook klachten over facturen moeten binnen 14 dagen na de dag van ontvangst hiervan schriftelijk bij Museumtijdschrift worden ingediend. Na verloop van de bovengenoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de klant zijn rechten ter zake verwerkt.

5.4
Mocht de klant goederen niet of niet tijdig van Museumtijdschrift afnemen, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Museumtijdschrift is alsdan gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de klant op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. De klant blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd.

6. Eigendomsvoorbehoud en recht van reclame

6.1
Museumtijdschrift behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de klant geleverde zaken, niettegenstaande de feitelijke aflevering, zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn
(betalings-)verplichtingen jegens Museumtijdschrift, daaronder mede begrepen de koopsom, rente en kosten, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van enige overeenkomst en alle overige vorderingen van Museumtijdschrift bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW.

6.2
Iedere betaling die van de klant wordt ontvangen, strekt allereerst ter voldoening van die vorderingen welke Museumtijdschrift op de klant mocht hebben ten aanzien van welke Museumtijdschrift in artikel 6.1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna geldt het bepaalde in artikel 4.8.

6.3
Voordat het eigendom van de zaken op de klant is overgegaan, is de klant niet gerechtigd de zaken aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. De klant is slechts gerechtigd de zaken te verkopen of af te leveren voordat de eigendom daarvan op klant is overgegaan, voor zover dit in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening gebeurt.

6.4
Indien en zolang de eigendom van de zaken nog niet op de klant is overgegaan, zal de klant Museumtijdschrift onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de goederen in beslag worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op enig onderdeel van de goederen. Bij beslag, faillissement of (voorlopige) surseance van betaling zal de klant de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder onmiddellijk wijzen op de (eigendoms-)rechten van Museumtijdschrift.

6.5
Indien Museumtijdschrift jegens de klant een beroep doet op artikel 7:39 BW, zijn de artikelen 7:40 tot en met 7:44 BW niet van toepassing.

7. Intellectuele eigendom

7.1
De klant ontvangt met betrekking tot door Museumtijdschrift geleverde goederen of diensten bepaalde gebruiksrechten die hem in staat stellen van de dienst of het goed gebruik te maken. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, ter zake van of met betrekking tot de door Museumtijdschrift geleverde diensten en zaken komen uitsluitend toe aan Museumtijdschrift of aan derden van wie Museumtijdschrift die rechten in licentie heeft verkregen.

7.2
Geen enkele bepaling in deze algemene voorwaarden of een met een klant gesloten overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan de klant van rechten als bedoeld in artikel 7.1. De klant erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van inbreuk op deze rechten en overtreding van het verleende gebruiksrecht onthouden op straffe van verbeurte van een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 10.000 voor elke overtreding en € 5.000 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de Museumtijdschrift overigens toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en schadevergoeding. Het in dit artikel opgenomen boetebeding geldt niet voor consumenten.

7.3
Het is de klant niet toegestaan enige in of op aan hem geleverde zaken voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in artikel 7.1 of aanduiding van merken of (handels)namen van Museumtijdschrift of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

8. Aansprakelijkheid, verval en overmacht

8.1
De aansprakelijkheid van Museumtijdschrift is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van Museumtijdschrift wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering in het desbetreffende geval voor rekening van Museumtijdschrift komt. De bovengenoemde verzekering kent beperkingen in dekking, onder meer met betrekking tot het verzekerde bedrag en het aantal verzekerde gebeurtenissen.

8.2
Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in artikel 8.1 bedoelde verzekering, om wat voor reden dan ook, is de aansprakelijkheid van Museumtijdschrift beperkt tot maximaal twee maal het factuurbedrag dat in verband met de betreffende levering of bestelling aan de klant in rekening is gebracht en tijdig is voldaan, tot een maximum van € 25.000 (vijfentwintig duizend euro).

8.3
Alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van de klant jegens Museumtijdschrift uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst door Museumtijdschrift, vervallen zodra een periode van één (1) jaar is verstreken na de dag waarop de klant bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten, aanspraken en bevoegdheden.

8.4
Indien Museumtijdschrift door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand één (1) maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft de klant geen recht op enige (schade)vergoeding. Museumtijdschrift zal de klant zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

8.5
Onder overmacht van Museumtijdschrift wordt verstaan elke van de wil van Museumtijdschrift onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Museumtijdschrift kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien waren. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend wanprestaties door een toeleverancier, auteur, distributeur of andere derde. Betalingsonmacht geldt tussen partijen niet als overmacht.

9. Beëindiging van overeenkomsten

9.1
Mocht de klant om welke reden dan ook besluiten een lopende met Museumtijdschrift voor onbepaalde tijd gesloten overeenkomst te beëindigen, dan dient beëindiging te geschieden door opzegging via Abonnementenland met inachtneming van een opzegtermijn van acht (8) weken. Gedurende de opzegtermijn dient de klant Museumtijdschrift in staat te stellen een omzet te verwezenlijken gelijk aan het bedrag dat in de acht (8) weken direct voorafgaand aan de opzegging door Museumtijdschrift aan de klant is gefactureerd of, indien de overeenkomst korter heeft geduurd dan 8 weken, een vergoeding gelijk aan acht (8) maal het gemiddelde door Museumtijdschrift aan de klant per maand gefactureerde bedrag gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst. Een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd kan door de klant tussentijds niet worden beëindigd.

9.2
Museumtijdschrift is gerechtigd iedere overeenkomst met de klant op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, onverminderd de overige rechten van Museumtijdschrift.

9.3
Indien de klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst met Museumtijdschrift voortvloeit (waaronder begrepen maar niet beperkt tot overeenkomsten bedoeld in artikel 9.1), dan is de klant in verzuim en is Museumtijdschrift gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
(a) de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
(b) de overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk te ontbinden; onverminderd de andere rechten van Museumtijdschrift en zonder dat Museumtijdschrift tot enige schadevergoeding is gehouden.

9.4
Indien Museumtijdschrift gebruik maakt van haar bevoegdheid tot ontbinding als genoemd in artikel is Museumtijdschrift bevoegd een eventueel aan de klant te restitueren bedrag te verrekenen met een
vergoeding voor al verrichte werkzaamheden alsmede een vergoeding voor te derven winst.

9.5
In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging, liquidatie van de klant of indien de klant weet dat één van deze situaties zich (waarschijnlijk) zal gaan voordoen, is de klant verplicht Museumtijdschrift hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. In dat geval zijn alle vorderingen van Museumtijdschrift op de klant onmiddellijk en geheel opeisbaar en zullen van rechtswege alle overeenkomsten met de klant zijn ontbonden, tenzij Museumtijdschrift de klant mededeelt nakoming van een deel van de betreffende overeenkomst(en) te wensen, in welk geval Museumtijdschrift zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld, een en ander onverminderd de andere rechten en zonder dat Museumtijdschrift tot enige schadevergoeding is gehouden.

9.6
In alle gevallen waarin de relatie tussen de klant en Museumtijdschrift eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van de rechtsverhouding noodzakelijk is.

10. Slotbepalingen

10.1
Indien en voor zover op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan op grond van een dwingendrechtelijke bepaling, het onredelijk bezwarende karakter van deze algemene voorwaarden dan wel op grond van de redelijkheid en billijkheid, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking een zoveel mogelijk daarmee overeenstemmende betekenis toe dat op de betreffende bepaling wel een beroep kan worden gedaan.

10.2
Het is Museumtijdschrift toegestaan de in enige overeenkomst met de klant omschreven rechten en verplichtingen aan één of meer van haar groepsmaatschappijen over te dragen, waartoe de klant reeds nu voorals dan haar medewerking verleent. De klant kan rechten en verplichtingen uit enige overeenkomst met Museumtijdschrift niet dan na schriftelijke toestemming van Museumtijdschrift aan derden overdragen.

10.3
De gehele rechtsrelatie tussen Museumtijdschrift en de klant, inclusief deze algemene voorwaarden, alle door Museumtijdschrift gesloten overeenkomsten en alle bestellingen, worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.

10.4

Alle geschillen tussen Museumtijdschrift en de klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank Overijssel.

B – ABONNEMENTEN

11. Algemeen

11.1
Dit onderdeel B is naast onderdeel A (en indien van toepassing, naast onderdeel C) van toepassing op iedere bestelling van de klant en iedere overeenkomst tussen de klant en Museumtijdschrift voor zover die betrekking heeft op abonnementen op tijdschriften die worden uitgegeven door Museumtijdschrift.

11.2
Museumtijdschrift is gerechtigd om op ieder moment zonder opgave van reden de uitgave van tijdschrifttitels te staken en/of het abonnement te beëindigen. Zij is jegens de klant in dat geval niet tot meer gehouden dan restitutie van het door de klant vooruitbetaalde abonnementsgeld.

11.3
Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee de afgelopen 6 maanden geen abonnement heeft gehad op het betreffende tijdschrift in kwestie. Indien dit wel het geval is, vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk en heeft Museumtijdschrift het recht het welkomstcadeau c.q. de korting terug te vorderen.

12. Duur en opzegging van het abonnement

12.1
Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging conform artikel 12.2 en 12.3 – automatisch voortgezet voor onbepaalde tijd. In dat geval kan de klant het abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. In geval de betreffende titel minder dan eenmaal per maand verschijnt, zal de klant een opzegtermijn van 8 weken maanden in acht te nemen. In dat geval geldt ook voor Museumtijdschrift een opzegtermijn van 8 weken.

12.2
Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van 8 weken.

12.3
Opzegging van een abonnement door de klant dient schriftelijk (waaronder per e-mail) te geschieden.

13. Betaling, prijswijziging en adreswijziging

13.1
Bij niet tijdige betaling door de klant, al of niet door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, is Museumtijdschrift gerechtigd herinneringskosten in rekening te brengen.

13.2
Museumtijdschrift behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het abonnement te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging betreft en deze verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na aanvang van het betreffende abonnement, heeft de klant het recht het abonnement schriftelijk of per e-mail te ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

13.3
Abonnementsprijzen en andere mededelingen ten aanzien van de voorwaarden waaronder een klant een abonnement verkrijgt zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

13.4
Museumtijdschrift betracht bij het selecteren van door haar ingeschakelde postbezorgingsbedrijven de nodige zorg en spant zich in om het ertoe te leiden dat tijdschriften juist en tijdig worden bezorgd, maar is ter zake jegens de klant niet aansprakelijk.

13.5
Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dient de klant een adreswijziging uiterlijk 3 weken vóór de verhuisdatum schriftelijk of per e-mail aan Museumtijdschrift door te geven, bij gebreke waarvan Museumtijdschrift niet aansprakelijk is voor het niet (tijdig) bezorgen van tijdschriften en de klant ter zake jegens Museumtijdschrift geen recht op restitutie heeft.

14. Privacy

14.1
Museumtijdschrift is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Museumtijdschrift en de klant, haar administratie bij te houden en om haar klanten – tenzij deze schriftelijk hebben aangegeven daar geen behoefte aan te hebben – aanbiedingen te kunnen doen.

C – WEBSHOPS EN DIGITALE PRODUCTEN

15. Algemeen

15.1
Dit onderdeel C is naast onderdeel A en B van toepassing op iedere bestelling van de klant en iedere overeenkomst tussen de klant en Museumtijdschrift voor zover die betrekking heeft op een overeenkomst waarbij in het kader van een door Museumtijdschrift via een door haar geëxploiteerde webshop boeken, abonnementen of andere (digitale) producten en/of diensten worden verkocht en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand en de overeenkomst tot stand komt tussen Museumtijdschrift enerzijds en een consument anderzijds (hierna: de “Webshopovereenkomst”).

15.2
Indien levering van een in een webshop besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Museumtijdschrift zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Aan de klant worden ter zake geen garanties verstrekt.

16. Bedenktijd en herroeping

16.1
Na het sluiten van een Webshopovereenkomst met Museumtijdschrift ten aanzien van een product kan de klant de Webshopovereenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden door een daartoe strekkende ondubbelzinnige mededeling te doen aan Museumtijdschrift. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het betreffende product door de klant of:
(1.) indien de klant in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen;
(2.) indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
(3.) voor een Webshopovereenkomst betreffende regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen.

16.2
Tijdens de bedenktijd bedoeld in artikel 16.1 zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking binnen veertien dagen na het uitbrengen van de mededeling tot herroeping aan Museumtijdschrift retourneren, conform de door Museumtijdschrift verstrekte instructies.

16.3
Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht zoals bedoeld in dit artikel 16,zijn de kosten van retournering voor rekening van de klant.

16.4
Het herroepingsrecht zoals bedoeld in dit artikel 16 geldt niet voor de levering van kranten en tijdschriften en voorts niet voor producten:
a. die door Museumtijdschrift tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Museumtijdschrift
geen invloed heeft;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling
heeft verbroken.
h. voor E-books, apps of andere digitale producten zoals bedoeld in artikel 17.

17. Digitale producten

17.1
De (intellectuele eigendoms)rechten op door Museumtijdschrift aan de klant verkochte of op basis van een licentie of anderszins aan de klant ter beschikking gestelde E-books, apps of andere digitale producten (hierna: “Digitale producten”) verblijven volledig aan Museumtijdschrift. De klant verkrijgt slechts een persoonlijke, niet-exclusieve, niet overdraagbare en niet sublicenseerbare licentie ten aanzien van het betreffende Digitale product.

17.2
Het is Museumtijdschrift toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de op Digitale producten rustende (intellectuele eigendoms)rechten. Indien Museumtijdschrift door middel van technische bescherming Digitale producten heeft beveiligd, is het de klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

17.3
Het is de klant niet toegestaan Digitale producten te kopiëren, te veranderen, uit te lenen,op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of andere handelingen te verrichten die de reikwijdte van de in artikel 17.1 beschreven licentie te buiten gaan.

17.4
Het is Museumtijdschrift toegestaan om temporele beperkingen aan de door de klant verkregen licentie te stellen, beperkingen te stellen aan het aantal apparaten waarop het Digitale product kan worden geraadpleegd en andere voorwaarden of beperkingen aan (het gebruik van) Digitale producten te stellen.

17.5
Indien de klant met toestemming van Museumtijdschrift Digitale producten ter beschikking stelt aan derden, zal de klant de in dit artikel 17 genoemde voorwaarden of andere voorwaarden die door Museumtijdschrift zijn gesteld aan (het gebruik van) Digitale producten integraal van toepassing verklaren op de overeenkomst tussen hem en de derde en op al het gebruik dat de derden van het Digitale product zal maken. De klant zal de toepasselijkheid van de voorwaarden op eerste verzoek aan Museumtijdschrift bewijzen.

18. Klachtenregeling

18.1
Museumtijdschrift beschikt over een klachtenprocedure en behandelt klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure. De klachtenprocedure is te vinden op www.museumtijdschrift.nl en wordt klanten eveneens op verzoek kosteloos toegezonden.

18.2
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Museumtijdschrift.

18.3
Bij Museumtijdschrift ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Museumtijdschrift binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

18.4
Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost staat het beide partijen vrij om het geschil voor te leggen aan de op grond van deze algemene voorwaarden bevoegde rechter.