De solo­ten­toon­stel­ling Archaic Asylum van Gents kun­ste­naar Lysand­re Begijn gebruikt de natuur als ver­trek­punt. In het pavil­joen van Kunst­hal Gent cre­ë­ren haar schil­de­rij­en en instal­la­ties een ​sla­pen­de tuin’, waar de sei­zoe­nen cyclisch zijn, met zowel momen­ten van bloei en groei als slaap en afster­ven. De natuur wordt een sym­bo­li­sche ver­ta­ling van de con­di­ti­on humai­ne.

De psy­chi­sche kwets­baar­heid van de mens en het men­se­lijk lij­den is een terug­ke­rend the­ma in het werk van Begijn. Gefas­ci­neerd door de the­o­rie­ën van Carl Jung, met name diens inter­pre­ta­tie van dro­men en the­o­rie­ën over het onder­be­wus­te, geeft haar werk vaak uit­druk­king aan gemoeds­toe­stan­den als waan­zin, ver­ve­ling, arro­gan­tie, apa­thie, ver­driet of angst.

De kun­ste­naar richt zich op het idee dat een gelaat de ware essen­tie van de mens toont. De mate­ri­ë­le vlak­heid van een gezicht wordt ech­ter vaak door­bro­ken door drie­di­men­si­o­na­le sculp­tu­ra­le ele­men­ten die de onde­fi­ni­eer­baar­heid van de mens weer­spie­ge­len.

Haar beeld­taal ver­wijst naar een archa­ïsch beeld­re­gis­ter, waar zowel de Griek­se mytho­lo­gie als Kre­ten­zi­sche en Etrus­ki­sche kunst terug­ko­men. Archaic, uit de titel, refe­reert aan een oude cul­tuur waar we de eer­ste fun­da­men­ten en vor­men zien van struc­tu­ren in taal, beeld en cul­tuur. Het bete­kent voor Begijn een terug­keer naar onze instinc­ten. En daar speelt natuur een belang­rij­ke rol in, omdat die aan de basis ligt van deze archa­ï­sche fun­da­men­ten.

Asylum ver­wijst naar een toe­vluchts­oord. Een schuil­plaats of afge­slo­ten plek die op zich­zelf staat, een bio­toop. Het wordt vaak gebruikt als opvang­plaats voor vluch­te­lin­gen of men­sen met psy­chi­sche pro­ble­men. Een plek waar men­sen in nood wor­den opge­van­gen en ver­zorgd wor­den.

Ter­wijl de wereld in brand staat nodigt de sla­pen­de tuin van Lysand­re Begyn je uit in een toe­vluchts­oord voor gevoe­lens en instincten.

Beeld: Lysandre Begijn, Archaic Asylum